• (+36) 30-387-34-82
 • info@door2.hu

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a door2.hu weboldal felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői (Road Cargo Bt.) számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési szabályzat a door2.hu weboldalon a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, valamint hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik. A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az adatkezelő megnevezése: Road Cargo Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

Az adatkezelő címe: 7635 Pécs, Barackos köz 1

Az adatkezelő elérhetőségei:

 • Tel.: +36/30-38-3482
 • E-mail: info [kukac] door2.hu
 • Honlap: https://door2.hu

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: Honlap látogatói, kapcsolati űrlap kitöltői, e-mail küldők

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció/jelentkezés/kapcsolatfelvétel során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
Az adatkezelés célja: tájékoztató elküldése e-mailben, kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés módja: automatizált és kézi adatfeldolgozás

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi személyes adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) –  az oldalon kapcsolati űrlap jelenleg nem üzemel –

 • a felhasználó neve “Név” – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
 • e-mail címe “E-mail” – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, esetleges hírlevél küldése (külön hozzájárulás esetén)
 • telefonszáma “Telefonszám” – nem kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE

 

Road Cargo Bt. (7635 Pécs, Barackos köz 1)

Adószám: 20021850-2-02

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az Adatkezelő.

 

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE

 

Nem történik adattovábbítás.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • i) kezelése jogellenes;
 • ii) az érintett kéri;
 • iii) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • v) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 1. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.

 

 1. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

 

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. HATÓSÁG ELJÁRÁSA

 

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 1. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

 

10.1. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

 

Amikor Ön a door2.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A door2.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu).

További, részletes tájékoztatást a sütik kezelésére vonatkozóan, jelen dokumentum 11. pontjában kaphat.

 

10.2. E-MAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA

 

A regisztráció során, vagy közvetlenül a kapcsolat felvételi e-mailcímre küldött (info [kukac]  door2.hu)üzenettel megadott email címre reklámot tartalmazó levelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, a reklámot tartalmazó email alján elhelyezett link segítségével. Az Adatkezelő ezen felül biztosítja az info [kukac] door2.hu címen is  a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel, így javasoljuk a link segítségével történő leiratkozást.

 

 1. COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS IRÁNYELVEK

 

Mik azok a cookie-k?

 

A cookie-k, más néven “sütik”, olyan kis szövegfüzérek, amelyeket a felkeresett weboldalak küldenek a számítógépnek, hogy az eltárolja és továbbítsa őket, amikor a felhasználó ismét ellátogat a weboldalra.

A cookie-k különböző funkciókat tölthetnek be, és különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. A cookie-kat az Adatkezelő vagy harmadik felek használhatják.

Alább ezen a weboldalon használt cookie-kkal kapcsolatos információk találhatók azokkal az útmutatásokkal együtt, amelyek segítenek a cookie-k kezelésében.

A cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a allaboutcookies.org.

 

A weboldalon használt cookie-k

 

A cookie-k használatát az Adatkezelő, a Road Cargo Bt. által kiadott adatvédelmi irányelvek általános feltételei tartalmazzák; bejegyzett székhelye: 7635 Pécs, Barackos köz 1.

 

Technikai cookie-k, amelyekhez nem szükséges a felhasználó hozzájárulása:

 

A kifejezetten a weboldal működtetéséhez és a szolgáltatásaihoz szükséges feladatok ellátásához használt cookie-k:

 • CONSENT, technikai, soha nem jár le;
 • PHPSESSID, programfolyamat;

 

A felhasználó hozzájárulását igénylő cookie-k

 

A fent említett technikai cookie-któl eltérő összes többi cookie csak a weboldal első felkeresésekor, a felhasználó által adott előzetes kifejezett hozzájárulás után települ / aktiválódik. A hozzájárulás általános módon adható meg, a cookie-banner használatával, a bannerben ismertetett különböző módozatoknak megfelelőn (például az OK gombra vagy az X bannerre történő kattintással; a weboldal megtekintésének folytatásával, görgetéssel vagy linkek megnyitásával); egyéb esetben a hozzájárulás szelektív módon adható/tagadható meg az alábbi módozatok szerint. Az Ön hozzájárulását nyomon követjük a weboldal különböző és jövőbeni felkeresése alkalmával. A felhasználónak minden esetben jogában áll részben vagy egészében visszavonni a kifejezett hozzájárulását.

 

Statisztikai cookie-k:

 

Statisztika készítéséhez harmadik felek cookie-jait használjuk, ugyancsak bontott formában.

Alább a harmadik felek neve és weboldala található mindegyik cookie linkre vonatkozóan. A weboldalakon az adatok feldolgozásával kapcsolatos, valamennyi információ megtalálható, és ahol Ön megadhatja hozzájárulását.

 

Google Analytics (Google Inc.)

 

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) által nyújtott webelemző szolgáltatás. A Google az összegyűjtött adatokat jelen Alkalmazás használatának nyomon követésére és vizsgálatára használja, hogy jelentéseket készítsen működéséről, és megossza más Google szolgáltatásokkal.
A Google az összegyűjtött adatokat saját hirdetési hálózata reklámjainak megszövegezésére és személyre szabására is használhatja.

A cookie-k által gyűjtött személyes adatok és az adatok felhasználása.

Az adatfeldolgozás helye: Amerikai Egyesült Államok – Privacy Policy –  Opt Out

 

Külső platformokról származó tartalom megjelenítése

 

Ezek a szolgáltatások a külső platformokon hosztolt tartalom megtekintését és használatát teszik lehetővé közvetlenül a jelen Alkalmazás oldalairól.
Ilyen jellegű szolgáltatás telepítése esetén még akkor is gyűjthetők internetes forgalmi adatok arról az oldalról, amelyre a szolgáltatást telepítették, ha a felhasználók nem használják azt.

 

Ne feledje, hogy böngészője beállításaival kezelheti a cookie-kkal kapcsolatos preferenciáit

 

Ha nem ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson ennek az ablaknak a jobb felső sarkában lévő „Súgó” gombra. Itt minden szükséges információt megtalál. Ha ismeri böngészője típusát / verzióját, kérjük, kattintson alább a megfelelő linkre, hogy eljusson a cookie-kat kezelő oldalra.

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/